Unde este localizat sediul Asociației C.A.R. Învățământ?

Sediul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia se află în aceeași locație, pe strada Al. Odobescu, bl. 9/48, sc. C, parter, ap.1, loc. Slobozia, jud. Ialomița.

Este sediul Asociației C.A.R. Învățământ deschis?

Nu. Fără angajarea unui contabil și a unui casier, Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu poate funcționa cu un program zilnic de lucru. Momentan, Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu are angajați pe funcțiile vacante de contabil sau de casier. Angajarea de noi persoane pe cele două funcții va avea loc în momentul în care se va finaliza un control financiar contabil la nivelul casei de ajutor reciproc, astfel încât să se poată determina atât posibilitatea continuării activității de creditare, cât și capacitatea casei de ajutor reciproc de a susține salariile noilor angajați. 

Cum pot lua legătura cu structura de conducere a Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

1.  Prin e-mail la adresa: contact@carinvatamantslobozia.ro;
2.  Prin corespondență trimisă la adresa str. Al. Odobescu, bl. 9/48, sc. C, parter, ap. 1, loc. Slobozia, jud. Ialomița, cu mențiunea În atenția secretarului Consiliului director al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia;
3.  Având în vedere faptul că sediul C.A.R. este închis, membrii nu pot lua legătura cu reprezentanții C.A.R. prin intermediul telefonului fix (0243.216.988). În momentul în care Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia va reveni la program normal de lucru, membrii vor fi informați în timp oportun.

Cum pot fi informat cu privire la activitatea Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

Singurele două canale oficiale de comunicare sunt:
1) Pagina de internet www.carinvatamantslobozia.ro;
2) Sediul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia din strada Al. Odobescu. Toate informările afișate pe pagina de internet a C.A.R. vor fi afișate și la sediul casei. 

Care este remunerația primită de persoanele din cadrul Consiliului director sau din cadrul Comisiei de cenzori?

În acest moment, nici o persoană din cadrul Consiliului director sau din cadrul Comisiei de cenzori nu este remunerată. 
În mod normal, activitatea persoanelor din structurile de conducere și de control poate fi remunerată cu o indemnizație sau cu salariu însă, având în vedere situația financiară incertă, toate persoanele alese au acceptat ca până la clarificarea situației C.A.R. să își desfășoare activitatea în mod voluntar.
Orice modificare a situației prezentate se va face cu acordul membrilor, întrucât membrii C.A.R. reprezintă forumul suprem de conducere al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

Care este obiectul de activitate al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

Obiectul de activitate îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă membrilor săi, dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea tuturor cheltuielilor statutare.

Când se pot restitui fondurile sociale ale membrilor Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

Noul Consiliu director împreună cu Comisia de cenzori urmăresc efectuarea unui control financiar intern și sprijinirea anchetei penale aflate în derulare pentru determinarea situației financiare reale a casei de ajutor reciproc. În momentul în care vor fi identificate disponibilitățile financiare ale C.A.R., membrii vor fi informați și li se va propune un plan coerent și transparent de restituire a fondurilor sociale.

Cine poate deveni membru al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

În conformitate cu art. 13.1 și art. 13.2. din statutul C.A.R., orice persoană care obține venituri de natură salarială și care are vârsta minimă de 18 ani.

Care sunt tipurile de împrumuturi de la nivelul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?

1) Împrumut tradițional, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat;
2) Împrumut de urgență, cu o durată contractuală de 1-4 săptămâni;
3) Împrumut pe termen scurt, cu o durată contractuală de 1-12 luni;
4) Împrumut pe termen mediu, cu o durata contractuală de 1-5 ani;
5) Împrumut pentru finanțarea activităților generatoare de venit, cu o durată contractuală de 1-7 ani.

Se pot solicita împrumuturi în prezent?

Nu. Momentan, Consiliul director face toate demersurile legale necesare pentru clarificarea situației financiare a C.A.R. astfel încât, într-un timp cât mai scurt, să se poate determina capacitatea de continuare a activității de acordare de împrumuturi către membrii C.A.R.

Ce se întâmplă cu împrumuturile nerestituite la termenele scadente?

Toți membrii care au împrumuturi nerestituite, al căror termen de restanță a depășit 3 luni, vor fi executați silit. 

Cum se efectuează plata ratelor aferente împrumuturilor contractate?
Având în vedere ancheta aflată în derulare, în perioada următoare plata împrumuturilor se face exclusiv on-line sau prin virament bancar.
În formularul de plată se vor menționa următoarele date: nume, prenume și numărul contractului de împrumut, iar la beneficiarul plății se va menționa Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia, CIF 4769849.
Pentru plata ratelor se poate folosi oricare dintre cele două conturi IBAN:
1) Cont IBAN Garanti Bank: RO32 UGBI 0000 5320 0640 9RON
sau
2) Cont IBAN Banca Transilvania: RO65 BTRL RONC RT0P A613 7701.
Unde este afiliată Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia?
Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu mai este afiliată Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (UNCARSR) de la jumătatea anului 2021.
În urma efectuării unui control la nivelul C.A.R de către UNCARSR în luna februarie 2021, reprezentanții UNCARSR au transmis un plan de redresare vechii conduceri a C.A.R., plan care nu a fost respectat și nici nu a fost comunicat membrilor casei. În luna august 2021, întrucât nu au fost respectate măsurile din planul de redresare, UNCARSR a hotărât dezafilierea Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia. 
Cine poate controla activitatea Asociației C.A.R. Învățământ?
Conform art. 7 din cadrul Legii 122 / 1996: 
- alin. 1) controlul activităților desfășurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii, iar Uniunea Națională și uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaților; 
- alin 2) Uniunea Națională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților.
Sunt garantate fondurile sociale ale membrilor Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?
Nu. La nivel național nu este prevăzut niciun organism, recunosc de către statul român, care să ofere servicii de garantare a fondurilor sociale ale membrilor unei casei de ajutor reciproc.
La nivelul municipiului Craiova își are sediul Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc (FDGCAR), entitate care nu este recunoscută de către statutul român ca organism autorizat pentru garantarea fondurilor sociale la nivelul C.A.R. din România. În schimb, această entitate declară că asigură servicii de garantare a fondurilor sociale pentru casele de ajutor reciproc care își manifestă intenția de a se asocia cu FDGCAR. Asocierea cu FDCAR nu este obligatorie, ci fiecare casă de ajutor reciproc hotărăște dacă este dispusă să achite o anumită taxă periodică pentru contractarea unui serviciu de garantare a fondurilor sociale.
Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu are încheiat cu FDGCAR niciun contract de supraveghere, finanțare și garantare!
Conform legislației actuale, fondurile unei case de ajutor reciproc nu sunt garantate și nici nu există niciun organism autorizat de către stat pentru a asigura garantarea fondurilor membrilor.
Care este circuitul banilor la nivelul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia?
1) Totalul fondurilor sociale ale membrilor C.A.R. - Fondul de lichidități (10% din totalul fondurilor sociale)* = Suma de bani disponibilă pentru oferirea de împrumuturi la nivelul C.A.R;
2) Veniturile realizate de C.A.R provin, în principal**, din dobânzile obținute în urma împrumuturilor acordate;
3) Veniturile C.A.R. - Cheltuielile statutare*** = Excedentul financiar pentru perioada raportată;
4) Excedentul financiar - Rezerva statutară**** - Rezerva de risc***** - Fondul pentru asistență socială****** = Excedentul de repartizat membrilor la finalul exercițiului financiar;
5) Excedentul de repartizat membrilor = suma de bani aplicată sub formă de beneficiu (dobândă) la fondurile sociale ale membrilor C.A.R.

* Fondul de lichidități este compus din: numerarul din casierie, disponibilul din conturi curente bancare, depozitele constituite la bănci sau depunerile la fondul de lichidități al uniunii la care C.A.R. este afiliată;
** 
 În plus, C.A.R. mai poate obține venituri din dobânzile primite de pe urma depozitelor bancare, dobânzile încasate pentru depunerile la fondul la lichidități al uniunii, din donații sau din venituri financiare rezultate din ajustări pentru pierderi de valoare a împrumuturilor acordate membrilor;
*** Cheltuielile statutare au următoarea structură: cheltuieli materiale, cheltuieli cu servicii, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, alte cheltuieli;
**** Rezerva statutară este destinată pentru acoperirea eventualelor pierderi din activitatea casei. Aceasta trebuie menținută pentru a se realiza siguranța contribuțiilor la fondurile sociale ale membrilor și pentru acoperirea eventualului deficit anual;
***** Rezerva de risc este destinată pentru acoperirea riscurilor de neplată a împrumuturilor. Rezerva statutară și rezerva de risc trebuie menținute la un nivel de cel puțin 10% din totalul fondurilor sociale ale membrilor;
****** Fondul pentru asistență socială se constituie pentru: a) acordarea unui ajutor de deces nerambursabil urmașilor membrilor C.A.R., b) acordarea unui ajutor la încheierea căsătoriei sau la nașterea unui copil, c) burse și ajutoare pentru taxe școlare pentru copiii membrilor C.A.R., d) alte ajutoare sociale.